Witamy arrow Aktualności
Aktualności
Aktualizacja v.166.01 Drukuj

Administrator

 • <<PopupMenu>> Wygląd -> Kolor komórki. Opcje umożliwiająca zaznaczenie koloru: tylko dla zalogowanego, dla wszystkich
 • Administrator -> Konfiguracja systemu -> GLOB_Administrator: dodanie i obsługa parametru: PomocZdalnaBrak. Przy włączonym tym parametrze niewidoczne: Pomoc -> Zdalna pomoc, ikonka pomocy zdalnej w dolnym pasku, ikonka pomocy zdalnej w oknie logowania
 • Identyfikacja okien. Zmiana z nazwy obiektu na nazwę klasy
 • Konfiguracja systemu. Możliwość usuwania kategorii
 • ProStringGrid. Wygląd -> Czcionka -> formularz umożliwiający wybór rozmiaru, nazwy oraz typu (Bold, Italic, Normal) czcionki oddzielnie dla wiersza nagłówka i wierszy danych
 • Usprawnienie historii zmian o identyfikację użytkownika usuwającego dane

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Dodanie skrótu klawiszowego Ctrl + S: Sprawy -> Dokumenty, Zadania -> Szczegóły -> Dokumenty
 • Słowniki -> Dokumenty – generacja dokumentów do szablonów Excel z podziałem na sprawy i zadania. Możliwość wygenerowania dokumentu zawierającego dowolną liczbą spraw / zadań

Finanse

 • Cashflow. Dodanie zakładek: Szczegóły sprzedaży, Szczegóły kosztów - analogicznie jak w Analizie finansowej (może to być to samo okno otwierane w 2 raportach) prezentującej dany wiersz lub daną komórkę w zależności od tego czy jest opcja Zaznacz cały wiersz.
 • Dokumenty finansowe – Windykacja -> Rozrachunki – poprawa inicjalizacji pól Firma wykonująca rozrachunek, Kontrahent
 • Ewidencja dokumentów finansowych – Znajdź – Dekretacja – dodanie filtru <<DateCheck>> Data dekretacji od... do...
 • Faktury – Znajdź – zmiana filtru: Pokaż proformy na: Nie wyświetlaj proform. Domyślnie bez tego filtra proformy są wyświetlane
 • Faktury. Generacja pliku JPK_FA
 • Formularz faktury. Pole wyboru budowy – możliwość wyboru przedmiotu koszt-sprz (analogicznie jak w dekretacji) z inicjalizacją pola Przedmiot koszt-sprz. W polu wyboru budowy widok i obsługa dolnej tabeli z zasobami budowy. 
 • Generacja pliku JPK_WB
 • Wydruk dokumentów finansowych. Jeżeli jest udzielony rabat na pozycji to na wydruku dodanie kolumn przed Ceną jednostkową netto: Cena jedn. netto przed rabatem, Rabat [%].

Flota samochodowa

 • Automatyczna generacja RW podczas importu tankowań. Pomimo tego samego pojazdu generacja różnych RW dla każdego dnia

Kadry i Płace

 • Kartoteki -> Pracownicy. Po dodaniu nowego pracownika bez żadnych powiązań przy próbie usunięcia pojawia się komunikat uniemożliwiający to usunięcie. Poprawa.

Magazyn

 • Formularz edycji materiałów budowy – po odznaczeniu <<ColCheck>> czcionka niewidoczna i kolor tła biały w całym wierszu
 • Formularz RW – po wydaniu podświetlanie wiersza w dolnej tabeli na który został wydany materiał z magazynu.
 • Formularz ZW – tabela materiałów – dodanie kolumny Data wejścia – prezentująca datę wejścia na stan elementu zaznaczonego w sekcji: Zwrócono z.
 • Formularze: RW, WZ, MM – tabele z materiałami na magazynie jak i wydanymi – dodanie kolumn: Nr seryjny, Nr kodu kreskowego
 • Generacja pliku JPK_MAG
 • Materiały na magazynach – Nr faktury kosztów – prezentacja faktury źródłowej bez względu na dokument MM czy ZW itd.
 • Okno ewidencji WZ – dolna tabela z materiałami – dodanie kolumn + kompozytor kolumn: Stawka VAT [%], Wartość VAT, Wartość brutto. Generacja dokumentów WZ do szablonów MS Excel – Pozycje – obsługa pól: Stawka VAT [%], Wartość VAT, Wartość brutto
 • Raporty -> Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Nr faktury kosztowej. W ewidencji faktur dodanie <<PopupMenu>> Obroty materiałowe – pod pozycją Dokumenty PZ. Wyszukuje materiały które weszły na stan magazynu lub budowy i są związane z daną fakturą
 • Remanent. Optymalizacja generacji dokumentu do szblonu MS Excel
 • Słowniki -> Dokumenty -> Zamówienia zewnętrzne. Dodanie pól: Osoba sporządzająca zmówienie + nr tel. kom. + e-mail, Osoba do kontaktu dostawcy, Osoba do kontaktu zamawiającego, Adres dostawy. Podczas generacji dokumentu pola: Ilość, cena jedn, wartość powinny być w odpowiednim formacie a nie tekstowe
 • Zamówienia wewnętrzne – Nr faktury kosztów – prezentacja faktury źródłowej bez względu na dokument RW itp.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Finanse -> Otwórz, Analiza finansowa – z uwzględnieniem podległych obiektów (na wszystkich poziomach) i lokali
 • Książka obiektu budowlanego. Import z plików: MS Excel, CSV
 • Liczniki – odczyt zdalny. Optymalizacja

Rejestr dokumentów

 • Dekretacja dokumentu na zamówienie zewnętrzne – formularz wyboru zamówienia powinien prezentować wszystkie zamówienia a nie tylko niezrealizowane
 • Ewidencje dokumentów. Obsługa menu: Kolor komórki. Przenieść globalnie menu Kolor komórki do menu Wygląd
 • Formularz dodania/edycji dokumewntu – Rejestr zagnieżdżony – jeżeli użytkownik nie ma dostępu do danego rejestru zagnieżdżonego to poprzez formularz powinien mieć pełny dostęp widoku i edycji.
 • Formularz w trybie edycji. Pole Nr formaatowany aktywne do edycji bez względu na opcję: Generuj w tle
 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel. Dodanie pól: Dekretacja na Rejestr dokumentów, Dekretacja na dokument finansowy, Dekretacja na zamówienie zewnętrzne
 • Po uruchomieniu okna Rejestr dokumentów uruchamiamy ponownie Rejestr dokumentów (dwa otwarte okna) – przy drugim i kolejnym uruchomieniu nie trzyma kompozycji kolumn. Poprawa
 • Rejestr: Wszystkie dokumenty. Rozwiązanie problemu z kontrolą uprawnień danych i załączników
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów -> Interakcje. Obsługa inicjalizacji wszystkich pól - wartością stałą oraz innym polem zmiennym
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. <<PopupMenu>> Dokumenty – możliwość definiowania szablonów dokumentów dla poszczególnych rejestrów. Podczas generacji dokumentu wyświetlają się do wyboru szablony zdefiniowane do danego rejestru + szablony ogólne z menu: Słowniki -> Dokumenty
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Dodanie po 5 pól: integer, numeric(15,2), numeric(15,4). Generacja dokumentów do szablonów Excel. Pola kwotowe oraz numeryczne w odpowiednim formacie.
 • Słowniki -> Rodzaj dokumentów. „Interakcje między słownikami” zamienić na „Interakcje” i obsłużyć dodatkowo operacje arytmetyczne np: Wartość = Ilość * Cena jedn.
 • Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Uwagi załączników. Filtr Dowolne pole powinien również wyszukiwać wśród uwag załączników

Wykonawstwo

 • Budowy – uprawnienia. Wyszczególnienie edycji i usuwania 
 • Budowy – Kosztorys. Dodając pozycję do kosztorysu <<Button>> Materiał lub w słowniku robiąc powiązanie pozycji kosztorysowej z materiałem – automatyczne uzupełnienie norm materiałowych
 • Ewidencja budów – Znajdź – Sprzedaż i koszty – dodanie filtru: <<CheckBox>> Pozostało do podziału na pozycje kosztorysowe
 • Formularz pozycji kosztorysowej budowy – pole Pozycja kosztorysowa – jeżeli jest już uzupełniona to po kliknięciu zmień – kursor powinien ustawić się na danej pozycji kosztorysowej
 • Formularze uzupełniana karty pracy – dodanie uniwersalnego pola wyboru <<ProShape>> Jednostka organizacyjna odpowiednio inicjalizowanego
 • Generacja harmonogramu na podst. kosztorysu. Obsługa pola Uwagi
 • Harmonogram pracy – Przydziel zaznaczone, Usuń przydział – formularz przejściowy z wyborem dat i godziny od... do...
 • Harmonogram. Budżet czasowy [h] – podział na etapy powiązane z kategorią/obszarem
 • Harmonogram. Formularz etapu – Realizacja - Data rozpoczęcia inicjalizowana wg zależności analogicznie jak Termin rozpoczęcia
 • Kosztorys – Przedmioty koszt-sprz – planowane i rzeczywiste obok siebie
 • Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj. Dodanie skrótu klawiszowego Alt+Z
 • Kosztorys. Podziel na etapy. Uwzględnienie również Wartości wg umowy
 • Słowniki -> Pozycje kosztorysowe – formularze: edycji, przenieś zaznaczone do innej kategorii – pole wyboru kategorii zamiast <<ComboBox>> zastosować drzewo
 • Uniwersalny formularz wyboru pozycji kosztorysowej budowy – rozszerzenie pozycji o Uwagi
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztorysowe – formularze pozycji i kategorii – pole Kategoria w formie <<ProShape>> wyboru z drzewa
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Stany ofert. Obsługa koloru czcionki w ewidencji ofert
 • Wykonawstwo – Słowniki – Etapy. Obsługa opcji Nieaktywny. W uniwersalnym formularzu wyboru etapu prezentacja tylko aktywnych
 • Zlecenia do podwykonawcy/projektanta – modyfikacja numeru zlecenia

Zasoby

 • Amortyzacja – modyfikacje
 • Historia zmian – uwzględnienie pól: Wartość początkowa, Wartość ulepszenia. Uprawnienie w ramach modułu Zasoby w sekcji Edycja: Wartość początkowa i ulepszenia. Bez tego uprawnienia pola w formularzu są nieaktywne.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – dodanie filtru: <<ComboBox>> Zadekretowano koszt rzeczywisty {tak, nie}. Sprawdzenie czy na dany zasób zadekretowano lub nie jakikolwiek koszt rzeczywisty (wg zasady wszystkich dokumentów finansowych i uwzględnienie strony w dekretacji)

 

 
Aktualizacja v.165.01 Drukuj

Administrator

 • Dodanie skrutów klawiszowych w oknie głównym (m.in: Wykonawstwo -> Budowy Alt+B, Elektroniczny Obieg Dokumentów Alt+E)
 • Generacja dokumentóww do szablonów MS Excel. Dodanie następnego przedziału Wiersz od... do.... Dla celów generacji dokumentów na kolejnych stronach
 • Kompozytor kolumn. Po wyszukaniu kolumny wg nazwy poprawa tła na jaśniejszy kolor
 • Pracownicy. Jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia: Kartoteki – Pracownicy – Dane personalne i wynagrodzenie to nie powinien miec dostępu do wartości w kolumnach.
 • Uniwersalne formularze wyboru – dodanie opcji wg Layout: <<CheckBox>> Wyświetlaj wszystko po otwarciu

CRM

 • Działania. Dodanie pola Data wpisu: datetime jako pieczątka czasowa dodania działania automatycznie wypełnianego bez możliwości edycji. Kompozytor kolumn, ewidencja.
 • Formularz dodania działania – pod polem Budowa dodanie pola: <<CheckBox>> Dodaj do uwag budowy. Jeżeli zostanie wybrana / zainicjalizowana budowa to pole automatycznie zaznaczone.
 • Formularz działania – pole Budowa – zmiana nazwy na: Budowa / Oferta – możliwość wyboru również ofert
 • Osoby kontaktowe klientów – formularz dodaj/edytuj – pole Klient – zmiana <<ComboBox>> na uniwersalny formularz wyboru <<ProShape>>

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Słowniki –> Procesy: Etapy – opcja <<CheckBox>> „Ustawiaj automatycznie stan zadania jako: W trakcie realizacji”. Opcja umożliwiająca automatyczne ustawianie etapów procesów jako: w trakcie realizacji (czerwony status) z pominięciem stanu: oczekuje na przyjęcie (żółty status)
 • Zadania EOD. Dodanie menu <<PopupMenu>> Dekretacja Ctrl+D – automatyczne otwarcie formularza dekretacji
 • Zadania EOD. Kompozytor kolumn + ewidencja – dodanie kolumny: Kwota netto dokumentu finansowego
 • Zadania EOD. Komunikaty potwierdzające sterowane wg ustawienia z menu Administrator -> Konfiguracja systemu -> Ustawienia - <<CheckBox>> Potwierdzenie użytkownika...

Finanse

 • Analiza finansowa – Szczegóły kosztów/sprzedaży. Opcja umożliwiająca podgląd tylko dla wskazanej komórki (np. przedmiotu koszt-sprz)
 • Dekretacja - formularz wyboru budowy – obsługa kolumny Przedmiot koszt-sprz
 • Dekretacja faktury kosztowej – pozycje materiałowe na podstawie RW. Możliwość podziału procentowego i ilościowego w ramach wydanej pozycji
 • Delegacje. Delegowany – opcja umożliwiająca wybór zamiast pracownika – osobę kontaktową kontrahenta. Uwzględnienie w kompozycji kolumn i w Znajdź
 • Dokumenty finansowe – Znajdź – Dekretacja – Przedmiot kosztowo-sprzedażowy. Możliwość wyboru kilku pozycji.
 • Dokumenty finansowe – Znajdź – EOD – Stan procesu EOD – dodanie pozycji: „Zakończone lub brak procesu EOD”
 • Ewidencja dokumentów finansowych – analogicznie jak kolumna Pozycja – dodać: Jedn. miary, Ilość. Ilość sumowana w wierszu fixed
 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa zadania
 • Formularz dodanie dokumentu finansowego – pole wyboru budowy – możliwość wyboru pozycji kosztorysowej analogicznei jak w dekretacji
 • Formularz faktury sprzedaży – Drukuj datę sprzedaży jako – dodanie pozycji w wersji angielskiej
 • Kontrahenci – Konta bankowe. Dodanie nazwy banku. Wydruk dokumentów finansowych sprzedaży – dodanie nazwy banku
 • Rozrachunki. Dodanie kolumny: Nr dokumentu przeciwstawnego. Dla dokumentu finansowego numery zapisów kasowo-bankowych. Dla zapisów kasowo-bankowych numery dokumentów finansowych
 • Usuwanie dokumentów finansowych skojarzonych z procesem EOD możliwe tylko dla opiekunów modułu Finanse.
 • Wiekowanie rozrachunków

Kadry i Płace

 • Kalendarze. Drukuj listę obecności – wg operacji masowej
 • Lista płac – generacja. Optymalizacja

Kontrahenci

 • Oddziały. Dodanie opcji Domyślny. Tylko jeden oddział w ramach danego kontrahenta może być domyślny. W przypadku inicjalizacji danym kontrahentem dokumentów finansowych jeżeli kontrahent posiada oddział domyślny to inicjalizacja tym oddziałem
 • Osoby kontaktowe klientów. Obsługa załączników

Magazyn

 • Indeks materiałowy – format wyświetlania – wszystkie składniki oprócz nazwy powinny być w nawiasie
 • Stany -> Materiały na magazynach -> Drukuj stany magazynowe – suma kolumn: Ilość, Wartość
 • Stany – Materiały planowane – Znajdź. Dodanie filtrów: <<CheckBox>> Wyświetlaj jednostkowo, <<ComboBox>> Złożone zamówienie wewnętrzne {tak, nie}, <<ComboBox>> Złożone zamówienie zewnętrzne {tak, nie}.
 • Zamówienia zewnętrzne – menu Akceptuj/Odrzuć wg operacji masowej
 • Zestawienie prezentujące wartość za materiały wg magazynów na poszczególnych budowach

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Rozliczenia – formularz dodania rozliczenia – inicjalizacja naliczenia wg ostatnio dodanego
 • Umowy najmu/eksploatacyjne. Usuwanie wg operacji masowej

Preliminarz

 • Przejdź do. Obsługa wszystkich powiązanych obiektów wg dostępów parametrów licencji i uprawnień

Rejestr dokumentów

 • Funkcja umożliwiająca sumowanie w określonej kolumnie (w rejestrze głównym) wartości z określonej kolumny rejestu zagnieżdżonego
 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel. Dodanie pola typu: Lokalizacja
 • Kompozytor kolumn. Dodanie kolumny: Dekretacja na zamówienie zewnętrzne, Dekretacja na dokument, Dekretacja na dokument finansowy
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Formularz – obsługa kolumny Wg zalogowanego również dla Kontrahentów
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Formularz. W przypadku pól typu Pracownik – dodanie opcji: <<ColCheck>> Wstaw nr telefonu, Wstaw e-mail. W przypadku pól typu Kontrahent – dodanie opcji <<ColCheck>> Wstaw nr telefonu, Wstaw adres, Wstaw NIP. Obsługa w ewidencji jak i generowanych dokumentach do MS Excel (każdy składnik w nowej linii)
 • Znajdź – filtr Dowolne pole – wyszukiwanie również w rejestrach zagnieżdżonych.

Wykonawstwo

 • Budowa KARTA PRACY. Podczas jej generacji zastosować nr kolejny = 0 zamiast -100. Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawwienia zaawansowane: dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż budowę KARTA PRACY. Wyświetlanie na liście budów tej budowy tylko gdy ta opcja jest włączona
 • Budowy – Sprzedaż koszty – Podział na pozycje kosztorysowe -> Przypisz wybrane pozycje do kosztorysu. Likwidacja mechanizmu usuwającego podziały na innych budowach
 • Formularz dodanie dokumentu do Teczki budowy – pole: Dokument jest w teczce – domyślnie ustawiony na Tak
 • Harmonogram – kolumna Gantt - jeżeli jest zaznaczona opcja <<CheckBox>> Realizacja to wartości kwotowe rzeczywiste wg dokumentów finansowych, zakres rzeczywisty wg zakresu zrealizowanego. Skala czasu – dodanie: Kwartał 
 • Karty pracy – po przypisaniu do kategorii/obszaru – podział na kategorie/obszary a nie na pozycję kosztorysową KARTA PRACY
 • Kosztorys – kategorie i obszary - prezentacja kosztów rzeczywistych przedmiotów koszt-sprz. 
 • Kosztorys – Pokaż – dane wskazanej pozycji – automatyczne otwarcie zakładki: Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne
 • Kosztorys – ustawianie kolejności przedmiotów koszt-sprz
 • Okno Uzupełnij kartę pracy – dodanie kolumny Razem
 • Zakres zrealizowany. Ułatwienie wprowadzania pojedynczych wartości.

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Optymalizacja
 • Karta wyposażenia. Zaznacz/Odznacz wszystko

 

 
Aktualizacja v.164.01 Drukuj

Administrator

 • Konsola SQL. Wartości numeryczne w odpowiednim formacie. Sumy fixed
 • Wszystkie tabele w których jest kompozytor kolumn. Administrator -> Konfiguracja domyślna

Finanse

 • Analiza finansowa – wykresy kołowe – dodanie opcji umożliwiającej wyświetlenie wartości kwotowych w nawiasie
 • Cashflow. Dodanie opcji <<CheckBox>> Materiały wg daty dostawy
 • Dekretacja dokumentów finansowych – uwzględnienie w historii zmian dokumentu
 • Dekretacja. Dodanie pola Data dekretacji not null domyślnie wg daty sprzedaży. Formularz dekretacji – dodanie kolumny Data dekretacji z możliwością edycji poszczególnych komórek oraz Ustaw we wszystkich... Analiza finansowa – zamiast Data operacji – Data dekretacji.
 • Finanse -> Ustawienia -> Windykacja – wszystkie podzakładki – dodanie parametru: <<Edit>> Termin zapłaty [dni].
 • Formularz kosztu wewnętrznego – obsługa pola Zdarzenie
 • Integracja kosztów wewnętrznych do dokumentów finansowych umożliwiająca podział na pozycje kosztorysowe
 • Korekta do korekty – formularz – pozycje – powinny być wartości po korekcie a nie korygowane tak aby korekta do korekty odnosiła się do wartości po korekcie (analogicznie jak korekta do faktury pierwotnej)
 • Nie uwzględniać faktur proforma w: Finanse -> Windykacja, Kontrahenci -> Drukuj -> Informacja o stanie konta, Potwierdzenie salda. Kontrahenci – kolumny: Saldo, Saldo odsetek, Saldo przeterminowane.

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Import z MS Excel. Obowiązkowe tylko pola: Data, Nazwa produktu, Ilość
 • Faktury -> Paliwo. Link do dokumentów RW jak i dokumentów finansowych kosztowych powiązanych z danym materiałem na RW.

Kadry i Płace

 • Kadry i Płace -> Raporty -> Wykorzystanie urlopów. Optymalizacja
 • Pracownicy – ewidencja. Wyróżnienie wierszy dla których zakończył się okres zatrudnienia
 • Pracownicy. Działalność gospodarcza

Kancelaria

 • Rozliczenia. Generacja rachunków i not obciążeniowych

Magazyn

 • Ewidencja PZ. Dodanie kolumny Przedmiot koszt-sprz, wynikający z dekretacji w przypadku gdy PZ nie ma powiązania z dokumentem finansowym.
 • Formularz dostawy materiałów na budowę. Możliwość zmiany pozycji kosztorysowej
 • Formularz edycji materiałów budowy, zamówienia materiałowe wewnętrzne/zewnętrzne. Obsługa Zaznacz/Odznacz wszystko.
 • Formularz WZ – dolna tabela: Materiały do wydania – kolumna: Stawka VAT [%] - inicjalizacja wg faktury kosztowej a nie wg indeksu materiałowego
 • Funkcja dokonująca migracji materiałów do zasobów z opcją usuwania w module magazynowym
 • Indeks materiałowy. Sclalanie pozycji dla uprawnień iloczynu logicznego: Słowniki – indeks materiałów – edycja i usuwanie
 • Magazyn – Ustawienia – Ogólne. Dodanie opcji: MM: wyświetlaj pozycje materiałów zbiorczo. Działanie analogiczne jak opcje dla WZ i RW
 • Okno WZ – dolna tabela z materiałami: Dodanie kolumny: Nr dokumentu dostawcy – z dostawy na budowę lub z PZ z pola Nr dostawcy
 • PZ – Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak korekty faktury sprzedażowej. Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – Materiały – eliminacja materiałów powiązanych z korektą faktury sprzedażowej/kosztowej
 • PZ. Jeżeli materiał o danym KTM jest zlokalizowany na jednym regale i półce to inicjalizacja Regału i Półki 
 • Raporty -> Bilans materiałów. Stan początkowy, Stan końcowy
 • Remanent – kolumna: Stan spisany – obsługa <<PopupMenu>> Ustaw we wszystkich/pustych pozycjach
 •   Remanent. Generacja dokumentów do szablonu MS Excel wg operacji masowej dla poszczególnych remanentów. Jeżeli opcja: „Wyszczególnij serię dostaw w remanencie” jest odznaczona to pozycje materiałowe wyświetlane w dokumencie unikatowo – suma z poszczególnych magazynów. Jeżeli opcja jest zaznaczona to w kolumnach możliwość wskazania magazynu.
 • Stany - > Materiały na magazynach -> <<PopupMenu>> Drukuj stany magazynowe – formularz przejściowy z filtrami – dodać filtr wyboru indeksu materiałowego z możliwością wyboru kilku
 • Stany -> Materiały na budowach – dodanie kolumny Pozycja kosztowa
 • Stany -> Materiały na budowach – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Dostawca
 • Stany -> Materiały na budowach – Znajdź – uniwersalny formularz wyboru materiału – przy opcji Pokaż tylko filtrowane materiały – zapamiętywanie wszystkich zaznaczonych materiałów w poszczególnych sesjach Znajdź w ramach otwartego uniwersalnego formularza wyboru materiałów.
 • Stany materiałowe. Dodanie kolumny: Kategoria
 • Zamówienia zewnętrzne. Obsługa osób kontaktowych dostawcy i zamawiającego w zależności od typu zamówienia (do dostawcy, od zamawiającego), oprócz nr telefonu wyświetlanie również e-mail osoby. Wydruk zamówienia zewnętrznego – rozbicie – Osoby do kontaktu zamawiającego, Osoby do kontaktu dostawcy.
 • Zamówienia zewnętrzne. Zwiększenie zakresu pól Memo do 5000 znaków

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – zakładka Serwis – inicjalizacja formularza dodania zgłoszenia (pole Nieruchomość)  wg wskazanej nieruchomości
 • Drzewo nieruchomości – zakładka Wyposażenie – Eksport -> Drukuj – domyślna kwerenda na wydruku wg wskazanego obiektu/lokalu
 • Drzewo nieruchomości – zakładki: Zgłoszenia serwisowe, Wyposażenie – wg dostępów i parametrów analogicznie jak w modułach: Serwis, Zasoby. Likwidacja parametru: GLOB_Nieruchomosci -> WyposazeniePomieszczen. Likwidacja zakładki Harmonogram.
 • Drzewo nieruchomości. Generacja dokumentów do szablonów MS Excel – dynamiczna obsługa wyposażenia w wierszach od.. .do..: wyposażenie – nazwa, wyposażenie – typ/model, wyposażenie – jedn. miary, wyposażenie – ilość, wyposażenie – cena jedn., wyposażenie – wartość
 • Formularz Dodaj odczyt zbiorczy – dodanie filtru <<ComboBox>> Typ naliczenia
 • Liczniki. Alerty o przekroczeniu zużycia
 • Liczniki. Odczyty i wykres – nad zakładkami dodanie opcji: Rozliczenie {tak jak dotychczas}, Analityka {wg tabeli DBFC_METER_DATA}
 • Liczniki. Znajdź – filtrowanie wg nadrzędnych i głównych - aby wskazał wszystkie podrzędne łącznie z nadrzędnym/głównym filtrowanym
 • Umowy eksploatacyjne. Dodanie pola <<Edit>> Nazwa medium na refakturze: varchar(100)
 • Umowy najmu. W przypadku zaznaczonej opcji: Sumowanie mediów i usług – stawka VAT domyślna powinna być tylko wtedy gdy poszczególne pozycje które są sumowane mają różne stawki VAT; jeżeli natomiast w każdej pozycji stawka VAT jest identyczna to bierzemy pod uwagę tą stawkę. Dotyczy to: rozliczeń, odczytów liczników jak i refaktur.

Rejestr dokumentów

 • Definiowanie rejestrów dokumentów – rozszerzenie o definiowanie tabel StringGrid wraz z możliwością eksportu do szablonów dokumentów MS Excel
 • Dekretacja dokumentu – dodanie: Zamówienie zewnętrzne materiałowe. Ewidencja – Otwórz – rozszerzenie o pozycje dekretacji

Serwis

 • Wydruk dokumentów: Przyjęcie do serwisu, Wydanie z serwisu – obsługa danych zasobu: nazwa, typ/model
 • Zgłoszenia serwisowe – obsługa Forum

Telefony

 • Import bilingów. Obsługa nowego formatu Plus

Wykonawstwo

 • Budowy -> Szczegóły – Inwestor – Prowadzący wykonawstwo/projekt – do nazwy dodać nr tel kom, po kliknięciu uruchomienie programu pocztowego wysyłającego mail
 • Budowy – Znajdź – dodanie zakładki Sprzedaż i koszty. Przeniesienie do nowej zakładki sekcji Sprzedaż i koszty z zakładki Terminy. Dodanie w nowej zakładce filtru <<ProShape>> Firma – zakres danych wg wielofirmowości – filtrowanie analogiczne jak wg przenoszonej sekcji - kosztów rzeczywistych w których wybrana firma jest nabywcą i sprzedaży rzeczywistej w której wybrana firma jest sprzedawcą.  
 • Budowy – Znajdź – Materiał – dodanie <<CheckBox>> Tylko dostarczone
 • Dane o zatrudnieniu. Dodatki
 • Formularz Uzupełnij kartę pracy. Dni wolne – tło kolorem czerwonym
 • Karty pracy – obliczanie kosztów rzeczywistych – obliczane stawki godzinowe z precyzją numeric(15,4)
 • Karty pracy. Możliwość przypisania wartości z ręki (np. premii uznaniowej itp)
 • Kosztorys. Imporrt z pliku MS Excel / OpenOffice. Obsługa Ceny jedn.: Robocizna, Materiał, Sprzęt, Transport
 • Kosztorys. Import kosztorysu z pliku – uzupełnianie Nr kolejnego obszarów/kategorii
 • Kosztorys. Kolorowanie komórek analogicznie jak w ewidencji budów
 • Kosztorys. Przedmioty koszt-sprz rzeczywiste – Cena jednostkowa – jeżeli jest wpisany zakres zrealizowany wykonawcy to wg tego zakresu a jeżeli nie ma wpisanego to tak jak dotychczas wg Ilości planowanej.
 • Stany budów – opcja Zablokuj dekretowanie kosztów – powinna uniemożliwić również przekazywanie materiałów poprzez dostawy na budowę czy też dokumenty magazynowe: RW, WZ.
 • Wykonawstwo -> Raporty -> Czasochłonność zasobów. Dodanie nowych kolumn: Stawka miesięczna. Formularz Znajdź z możliwością wyboru kilku pozycji <<ProShape>>: pracowników, zasobów, nieruchomości, podwykonawców, jednostek organizacyjnych.
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Stany ofert/budów – powiązanie procesu EOD
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane. Opcja <<CheckBox>> Harmonogram – sumuj kolumnę Planowana liczba dni realizacji
 • Wykonawstwo – Ustawienia – Karty pracy. Opcja: Jednostka organizacyjna wg: <<RadioButton>> budowy {default}, pracownika.
 • Znajdź budowę – Dane ogólne: Kontrahent zmiana z <<Edit>> na <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku, Jednostka organizacyjna – możliwość wyboru kilku
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 246