Program Ewidencja wyposażenia, sprzętu, narzędzi, środki trwałe Drukuj

LogoTKBLabelZasoby_3D.jpgOprogramowanie do ewidencji wyposażenia i sprzętu. Jedna spójna ewidencja zasobów stanowi uporządkowaną bazę dla wszystkich działów firmy. Karty wyposażenia pracowników. Amortyzacja środków trwałych. Protokoły przekazania, przesunięcia i likwidacji wyposażenia. Rezerwacja zasobów na realizowane zadania. Karty pracy zasobów. Historia zasobów.
Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy.

Charakterystyka ogólna

 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Asortyment          Prezentacja VIDEO >>>

 • Asortyment czyli katalog (indeks) modeli zasobów używanych w ewidencji wyposażenia. Każdy model jest dodawany tylko raz na podstawie którego są dodawane poszczególne egzemplarze zasobów.

 • Układ asortymentu w formie drzewa: kategorie, podkategorie, produkty.

 • Wyszczególnienie cech charakterystycznych asortymentu w zależności od rodzaju: flota samochodowa (pojazd, karta floty), informatyka (desktop, laptop, serwer), telefonia (telefon komórkowy, modem, aktywacja, telefon stacjonarny), inny.

 • Dodawanie i edycja asortymentu poprzez formularze edycji.

 • Import asortymentu z plików zewnętrznych: MS Excel, OpenOffice Calc w jednym z dwóch dostępnych trybów: wg formatki proponowanej przez system, wg pliku użytkownika o dowolnie ustawionych kolumnach.

 • Edycja zbiorcza asortymentu umożliwiająca szybką i precyzyjną edycję grupy asortymentu.

 • Filtrowanie asortymentu wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniej pozycji.

 • Eksport asortymentu do plików zewnętrznych: MS Excel.

Ewidencja zasobów (wyposażenia)          Prezentacja VIDEO >>>

 • Zasoby (wyposażenie) jako fizyczne egzemplarze na bazie modeli asortymentu.

 • Dodawanie i edycja zasobów z wykorzystaniem formularzy edycji.

 • Szybka operacja dodawania kolejnych egzemplarzy danego zasobu.

 • Edycja zbiorcza zasobów umożliwiająca szybką i precyzyjną edycję grupy zasobów.

 • Import zasobów z plików zewnętrznych: MS Excel, OpenOffice Calc w jednym z dwóch dostępnych trybów: wg formatki proponowanej przez system, wg pliku użytkownika o dowolnie ustawionych kolumnach.

 • Definiowanie nowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie do formularzy i zestawień nowych pól, których nie ma w wersji standardowej systemu.

 • Definiowanie kolumn zawierających dowolne formuły obliczeniowe.

 • Kompozytor kolumn umożliwia skonfigurowanie dowolnego widoku ewidencji poprzez określenie które kolumny i w jakiej kolejności mają być widoczne w zestawieniu.

 • Filtrowanie zasobów wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniego zbioru zasobów.

 • Wyszukiwanie w ewidencji dowolnego ciągu znaków.

 • Sortowanie ewidencji wg wielu kolumn z podaniem wymaganej kolejności.

 • Eksport do plików: MS Excel, OpenOffice Calc.

 • Załączniki – do każdej pozycji zasobu można dodawać dowolną liczbę dokumentów w wersji elektronicznej lub innych dowolnych plików.

 • Historia wprowadzonych zmian umożliwia określenie dla każdego z zasobów: kto, kiedy i jakie dane zmieniał.

Zestawy          Prezentacja VIDEO >>>

 • Kompletowanie zasobów w zestawy.

 • Migracja zasobów pomiędzy zestawami.

 • Prezentacja wszystkich zasobów wchodzących w skład zestawu.

Inwentaryzacja          Prezentacja VIDEO >>>

 • Inwentaryzacja zasobów może być dokonana manualnie poprzez odpowiednie formularze edycji lub poprzez import zasobów z plików zewnętrznych.

 • Na podstawie wprowadzonej ewidencji generowane są dokumenty: Spis z natury, Stany zasobów.

 • Automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych wg określonego schematu numeracji.

Migracja zasobów          Prezentacja VIDEO >>>

 • Każdy zasób jest przypisany na stan: pracownika, magazynu, nieruchomości oraz realizowanego zadania.

 • Przesuwanie zasobów na stan innego użytkownika odbywa się w jednym z trzech dostępnych trybów: poprzez formularz edycji lub zbiorcze przesuwanie grupy zasobów lub proces przesuwania obejmujący: wystosowanie prośby o przesunięcie oraz jej zatwierdzenie przez uprawnionych użytkowników.

 • Historia użytkowników zasobu przedstawiająca chronologiczny rejestr kolejno następujących po sobie użytkowników zasobu.

 • Likwidacja zasobów. Zasoby zlikwidowane zostają w historii, nie są usuwane fizycznie z systemu.

 • Generacja protokołów: przekazania, przesunięcia i likwidacji zasobów.

 • Ewidencje protokołów: przekazania, przesunięcia i likwidacji.

Karta wyposażenia          Prezentacja VIDEO >>>

 • Karta wyposażenia zawierająca zasoby będące na stanie danego pracownika.

 • Wydruk karty wyposażenia.

Naprawy i serwis          Prezentacja VIDEO >>>

 • Rejestr napraw i działań serwisowych dla każdego zasobu.

 • Wykaz części zamiennych naprawionych lub wymienionych w ramach naprawy.

 • Rejestracja kosztu naprawy wraz z dokumentem handlowym: faktura, rachunek, nota.

 • Ewidencja napraw i serwisu.

Plan pracy          Prezentacja VIDEO >>>

 • Planowanie i rezerwacja wykorzystania zasobów z przypisaniem do realizowanych zleceń, zadań, kontraktów.

 • Przenoszenie planu pracy do kart pracy w przypadku gdy rzeczywiste wykorzystanie zasobów pokrywa się w planem pracy.

 • Kontrola planowanego wykorzystania (obciążenia) zasobów.

Karty pracy          Prezentacja VIDEO >>>

 • Wykorzystanie zasobów dla celów realizacji zleceń, zadań, kontraktów.

 • Zasób ma przypisaną jednostkę rozliczeniową wraz ze stawką np: 54 zł/mtg.

 • Rejestracja zrealizowanych jednostek rozliczeniowych np: motogodzin, godzin, przejechanych km itp. w powiązaniu z realizowanym zleceniem, zadaniem czy kontraktem.

 • Automatyczna generacja kosztów wykorzystania zasobu na zleceniu, zadaniu, kontrakcie.

 • Kontrola rzeczywistego wykorzystania (obciążenia) zasobów.

Preliminarz          Prezentacja VIDEO >>>

 • Preliminarz pełniący funkcję zaawansowanego kalendarza umożliwia planowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń czasowych dotyczących zasobów, np. takich jak: przeglądy, kalibracje, wizyty w serwisie itp.

 • Planowanie budżetu kosztu zasobów.

 • Alerty powiadamiające o planowanym wystąpieniu zdarzeń preliminarza z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym: systemowe w postaci automatycznych okien po zalogowaniu, e-mail, SMS.

Generacja dokumentów          Prezentacja VIDEO >>>

 • Mechanizm generacji dokumentów umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie dowolnego szablonu dokumentu.

 • Szablony dokumentów wykonuje się w arkuszu MS Excel i zapisuje centralnie, tak aby były dostępne dla wszystkich użytkowników systemu.

 • Na podstawie przygotowanego szablonu w systemie konfiguruje się jakie dane mają być generowane w szablonie MS Excel poprzez określenie współrzędnej komórki np: A4.

Rozliczenia finansowe          Prezentacja VIDEO >>>
 • Rejestracja dokumentów handlowych (faktury, rachunki, noty obciążeniowe, wewnętrzne) kosztowych i sprzedażowych dla każdego z zasobów.

 • Przypisanie przedmiotu kosztowo-sprzedażowego dla każdego powstałego kosztu/sprzedaży.

 • Analiza finansowa prezentująca zestawienie kosztów, sprzedaży i salda dla danego zasobu.

Raporty i zestawienia          Prezentacja VIDEO >>>

 • Ewidencja zasobów posiada mechanizmy umożliwiające tworzenie dowolnych zestawień i raportów takie jak: filtrowanie, kompozycja kolumn, sortowanie.

 • Tak przygotowane zestawienie poprzez filtrowanie i kompozycję kolumn można wydrukować lub eksportować do plików zewnętrznych: MS Excel, CSV.

 • Raport „Eksploatacja części” prezentujący podsumowanie wykorzystanych części w naprawach i serwisie zasobów.

 • Raport „Stan zasobów” prezentujący zestawienie o sumarycznej ilości asortymentu na stanie.

 • Raport „Analiza finansowa” prezentujący zestawienie kosztów na zasobach z podziałem na przedmioty kosztowo-sprzedażowe. Wykresy słupkowe i kołowe.

 • Raport „Obciążenie zasobów” prezentujący obciążenie planowane i rzeczywiste zasobów.

 • Raport „Czasochłonność zasobów” prezentujący zestawienie wykorzystania zasobów.

Uprawnienia i dostęp         Prezentacja VIDEO >>>

 • Nadawanie użytkownikom uprawnień umożliwiających dostęp do poszczególnych funkcji.

 • Nadawanie użytkownikom dostępów umożliwiających dostęp do odpowiedniego zakresu danych.


Potrzebujesz więcej informacji ???
 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie.
 • Wersja DEMO
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00)
  GG GG 4442479

Tryb SkypeMe™!


Przykładowe zrzuty ekranu

ZasobyEwidencja.jpg ZasobyKartaWyposazenia.jpg ZasobyAnalizaFinansowa.jpg ZasobyProtokol.jpg